Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 15 2017

nie spierdol tego.
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viatarczyn tarczyn
7732 3fc5 390
Reposted fromczajnikq czajnikq viaxmartii xmartii

June 13 2017

I choć nie mam Cię na co dzień,
codziennie mam Cię w głowie.
1980 2cf0 390
Reposted fromMigotliwa Migotliwa viaoutofmyhead outofmyhead
1085 53ee 390
Reposted fromnezavisan nezavisan viaoutofmyhead outofmyhead
5329 b3af 390
Reposted fromverronique verronique viaoutofmyhead outofmyhead
Na pierwszej randce spytałam, co we mnie widzi. Odpowiedział: "Swoją przyszłość".
— Jodi Picoult - "To, co zostało"
Reposted fromfindmyway findmyway viaoutofmyhead outofmyhead

June 12 2017

9470 2b45 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaoutofmyhead outofmyhead
Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że dorosłość
to początek umierania.
— Hey
Reposted frommadeliine madeliine viaoutofmyhead outofmyhead
0159 ab9f 390
Reposted fromwaflova waflova viajustjustjust justjustjust
3316 cb05 390
Reposted fromglupiages glupiages viatarczyn tarczyn
4510 a9e3 390
Rupi Kaur
7349 da46 390
Reposted frommyu myu viaxmartii xmartii
6964 883d 390
Reposted fromoll oll viaxmartii xmartii
5726 61a8 390
Reposted fromknusper knusper viaoutofmyhead outofmyhead
3483 d8a8 390
Reposted fromshitsuri shitsuri viatarczyn tarczyn
Czasem myśle, że moje życie to żart. A potem przypominam sobie, że żart powinien być choć trochę zabawny.
— Moja dusza pachnie tobą
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl