Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 18 2017

W dzieciństwie niczego się nie bała, później - wszystkiego. Zwłaszcza życia.
— osiecka
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaoutofmyhead outofmyhead
9694 ea13 390
Reposted fromMijime Mijime viabzdura bzdura

March 16 2017

1217 1a0c 390
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viazapomniane zapomniane
7914 20a7 390
Reposted frommhsa mhsa viazapomniane zapomniane
9003 73b7 390
Reposted fromoll oll viabzdura bzdura
- Znowu się pan kłóci?
- Z panią zawsze. Nie znam osoby, która by się ładniej oburzała.
— Prus.
Reposted fromrol rol viabzdura bzdura
9808 98e4 390

infinitetext:

Jean Aurel, De l’amour, 1964.

Reposted fromLittleJack LittleJack viabzdura bzdura
2631 5fea 390

thejakelikesonions:

winter showers

Reposted frombutt-fuckk butt-fuckk viabzdura bzdura
Problem z poddaniem się polega na tym, że nigdy się nie dowiesz. Nigdy się nie dowiesz, czy mogło się udać, czy nie.
— Sophie Kinsella
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabzdura bzdura
Czasem człowiek zmienia zdanie, czasem zdanie zmienia człowieka.
— Wojciech Bartoszewski
Reposted fromtomowa tomowa viaxannabelle xannabelle
5460 e5a8 390
6433 3c6b 390
Reposted fromsummerkiss summerkiss viaxannabelle xannabelle
Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi, ale kontaktu nie przypadkowego, tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.
— Tadeusz Konwicki
Reposted frompesy pesy viaxannabelle xannabelle
1618 848d 390
Reposted frompotatolovero potatolovero viabzdura bzdura
6061 1376 390
Reposted fromwodolanka wodolanka viaxannabelle xannabelle
6616 17f5 390
Reposted fromfatasfuck fatasfuck viaxannabelle xannabelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl