Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 14 2016

6255 08bd 390
Reposted fromtwice twice viaelarenne elarenne
Złość, żal i zazdrość nie zmienią innych, zmienią ciebie.
— Shannon L. Alder
Reposted fromell ell viaelarenne elarenne
2184 be8f 390
Reposted frommeem meem viaelarenne elarenne
6163 52e4 390
Reposted fromrol rol viaelarenne elarenne
W prawdziwej przyjaźni nie chodzi o to, żeby być nierozłącznym, tylko o to, żeby rozłąka nic nie zmieniała.
Reposted frommefir mefir viaelarenne elarenne
5876 a273 390
me.
Reposted fromrol rol viaelarenne elarenne
0601 afeb 390
Reposted fromSa-moo-rai Sa-moo-rai viaelarenne elarenne
0776 7557 390
Reposted fromPatrryykk Patrryykk viaelarenne elarenne
0441 9923 390
Reposted fromremeeember remeeember viaelarenne elarenne
5165 4908 390
Reposted frompasibrzuch pasibrzuch viaelarenne elarenne
7661 6587 390
Reposted fromvs vs viaelarenne elarenne
"Nalej sobie drinka,nałóż trochę szminki i weź się w garść".
— Elizabeth Taylor
Reposted fromSabela Sabela viazapomniane zapomniane
5353 2aed 390
2502 4c8c 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaelarenne elarenne
Teraz pomaganie jest dobre, kiedyś nie było dobre, bo było oczywiste.
— B. Linda
Reposted fromcorvax corvax viaelarenne elarenne
"Nie odniosłem porażki. Po prostu odkryłem 10.000 błędnych rozwiązań." – Thomas Edison
Reposted fromlivhanna livhanna viaelarenne elarenne
8559 a79e 390
Reposted frombiru biru viaelarenne elarenne

Mam coraz mniej ochoty na widywanie się z ludźmi, czasami nie widuję nikogo tygodniami i wcale mi tego nie brakuje. Dużo czytam, mało mówię, to wszystko.

— Marek Hłasko
Reposted fromcallayyy callayyy viaelarenne elarenne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl